Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

ABC Czytelnika

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNOCINIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Zbiorów (w tym Zbiorów z księgozbioru podręcznego) i usług Biblioteki (w tym ze stanowiska  komputerowego) Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników, korzystających ze zbiorów i usług Biblioteki.

ROZDZIAŁ II

Prawa i obowiązki użytkownika

§ 2

 1. Prawo korzystania przez Użytkowników ze Zbiorów i usług Biblioteki ma charakter publiczny i powszechny.
 2. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na Karcie Zobowiązania.
 4. Brak złożenia przez Użytkownika pisemnego oświadczenia na Karcie zobowiązania o zapoznaniu się z Regulaminem, zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wskazanych na karcie zobowiązania przez Bibliotekę uniemożliwia korzystanie ze Zbiorów.
 5. Korzystanie ze Zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne.
 6. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dalsze, niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, wykorzystywanie, powielanie wypożyczanych i udostępnianych przez Bibliotekę Zbiorów.
 7. Przy zapisie do Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest:
 1. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu,
 2. potwierdzić własnoręcznym podpisem na Karcie zobowiązania zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązanie do jego przestrzegania, a także zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych na karcie zobowiązania przez Użytkownika. Oświadczenie składane przez Użytkowników niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dokumentu tożsamości,
 3. okazać dowód tożsamości lub ważną legitymację szkolną (w przypadku Użytkowników niepełnoletnich). Użytkownicy, obcokrajowcy, okazują paszport, kartę stałego (czasowego) pobytu oraz dokument potwierdzający stały lub tymczasowy adres zamieszkania.
 1. Użytkownik, podpisując oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu, przyjmuje równocześnie do wiadomości pełne konsekwencje odszkodowawcze za nieprzestrzeganie jego postanowień oraz pełne konsekwencje odszkodowawcze związane z utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem posiadanych przez Bibliotekę Zbiorów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska lub miejsca zamieszkania. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 3. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji Użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone Zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Usunięcie danych osobowych z ewidencji Użytkowników odbywa się po przedłożeniu do Biblioteki przez Użytkownika wypełnionego i podpisanego „Wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w  Czarnocinie”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Usunięcia dokonuje bibliotekarz.
 4.  Z Czytelni oraz stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.
 5. Wierzchnie okrycie oraz siatki, torby, teczki, parasole lub plecaki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Za rzeczy pozostawione przez Użytkownika Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. Użytkownik korzystając ze Zbiorów z księgozbioru podręcznego na miejscu jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin Czytelni.
 7. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz: prowadzenia głośnych rozmów, rozmawiania przez telefony komórkowe, handlu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, picia alkoholu, zażywania środków odurzających, wprowadzania rowerów i zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych), jazdy na rolkach oraz przebywania osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych  środków odurzających. W w/w przypadkach bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi Użytkownika.
 8. W przypadku agresywnego lub niestosownego zachowania się Użytkownika na terenie Biblioteki  bibliotekarz ma prawo wezwać Policję.

ROZDZIAŁ III

Zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki

§ 3

 1. Wypożyczanie zbiorów odbywa się po okazaniu bibliotekarzowi przez Użytkownika ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Jednorazowo Użytkownik może wypożyczyć 5 tytułów wchodzących w skład Zbiorów Biblioteki.
 3. Zbiory wypożycza się na okres nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych zaś czasopisma na 7 dni kalendarzowych.
 4. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia Użytkownikowi kilku egzemplarzy tego samego tytułu znajdującego się w Zbiorach Biblioteki.
 5. Przed upływem ustalonego terminu zwrotu książek i innych zbiorów bibliotecznych, bibliotekarz może – na wniosek czytelnika – przesunąć termin zwrotu, o ile nie zostało na nią złożone zamówienie przez innego czytelnika
 6. Łączny okres wypożyczenia  nie może przekroczyć 3 miesięcy. Termin zwrotu może być przedłużany:  telefonicznie, mailowo  lub osobiście w lokalu Biblioteki.
 7. W przypadku prolongaty telefonicznej lub mailowej należy podać: nazwisko i imię numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych zbiorów.
 8. Biblioteka nie ma obowiązku informowania czytelnika o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 9. Z Księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu w Czytelni.
 10. Karta Biblioteczna ważna jest do końca danego roku kalendarzowego. Ponownego uaktywnienie należy dokonać osobiście w siedzibie Biblioteki, okazując dowód tożsamości lub ważną legitymacje szkolną (w celu sprawdzenia i uaktualnienia danych Użytkownika).

ROZDZIAŁ IV

Zasady korzystania z Czytelni i stanowisk komputerowych

§ 4

 1. W Czytelni korzystać można ze Zbiorów (w tym z księgozbioru podręcznego) oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
 2. W Bibliotece Użytkownicy nie mogą korzystać z Internetu, wykorzystując prywatne urządzenia mobilne.
 3. O przyniesieniu własnych zbiorów lub multimediów do Czytelni Użytkownik informuje bibliotekarza.
 4. Pozycje z Księgozbioru podręcznego udostępniane w Czytelni podaje bibliotekarz. Pozycje z Księgozbioru podręcznego można wypożyczać na zewnątrz tylko za zgodą bibliotekarza, na weekendy i dni wolne od pracy Biblioteki. Takie Zbiory będą wypożyczane w czasie bezpośrednio poprzedzającym zamknięcie Biblioteki. Jeżeli Użytkownik zwleka z ich zwrotem, Biblioteka wstrzymuje możliwość korzystania z usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Na kopiowanie fragmentów niektórych Zbiorów (schematów, rysunków, planów, map i innych materiałów) Użytkownik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
 6. Dozwolone jest nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentów Zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu.
 8. Na stanowiskach komputerowych w Bibliotece Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na tych komputerach, ze zbiorów bibliotecznych na dyskach optycznych oraz z Internetu.
 9. Z edytorów tekstów zainstalowanych na bibliotecznych komputerach można korzystać do redagowania krótkich tekstów. Teksty takie Użytkownicy powinni zapisywać na własnych nośnikach. Nie należy pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików Użytkownika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.
 10. Zabronione jest:
 • instalowanie oraz korzystanie z programów i filmów pochodzących spoza Biblioteki, w tym pobranych z Internetu nielegalnych programów i plików,
 • uruchamianie na komputerach programów do prowadzenia konwersacji internetowych, jak i programów P2P,
 • konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów oraz dokonywanie prób łamania istniejących zabezpieczeń systemowych,
 • kopiowanie na prywatne nośniki programów znajdujących się w posiadaniu Biblioteki,
 • otwieranie w Bibliotece stron internetowych propagujących przemoc, nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej lub kulturowej, zawierających elementy pornograficzne, związanych ze sprzedażą środków odurzających lub psychoaktywnych oraz innych treści zabronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykonywanie przy pomocy stanowisk komputerowych czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • przesyłanie i udostępnianie treści mogących w jakiś sposób naruszać czyjeś prawa osobiste, rozsyłać treści o charakterze reklamowym oraz rozpowszechniać wirusy komputerowe,
 • pobieranie z Internetu lub otwieranie dużych programów i plików, których działanie obciąża sieć internetową i zakłóca funkcjonowanie innych programów, urządzeń i sieci w Bibliotece,
 • wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych.
 1. Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę Użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję w sytuacji, gdy Użytkownik wykonuje czynności zabronione i niepożądane.
 2. W przypadku oczekiwania na dostęp do komputera przez kolejnych Użytkowników, Użytkownik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
 3. Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy kończyć 10 minut przed zamknięciem Biblioteki.

§ 5

 1. Bibliotekarz wyjaśnia Użytkownikom, w jaki sposób korzystać z Biblioteki oraz udziela pomocy w odnalezieniu potrzebnych pozycji w posiadanych Zbiorach.
 2. Bibliotekarz udziela informacji o Zbiorach znajdujących się w Bibliotece.
 3. Bibliotekarz pomaga w korzystaniu z tradycyjnego i zautomatyzowanego warsztatu informacyjnego Biblioteki.
 4. Bibliotekarz udziela:
 1. informacji rzeczowych (objaśniając i podając fakty, daty, terminy) lub wskazując odpowiednie źródła, w których Użytkownik sam wyszukuje potrzebne mu informacje,
 2. informacji bibliograficznych poprzez opracowywanie zestawień bibliograficznych, tematycznych, wyszukiwanie piśmiennictwa na dany temat, wskazanie bibliografii dotyczących różnych zagadnień.

§ 6

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania Zbiorów oraz sprzętu będącego własnością Biblioteki.
 2. Przed wypożyczeniem Zbiorów oraz skorzystaniem z Księgozbioru podręcznego lub ze sprzętu komputerowego Użytkownik zobowiązany jest zwrócić uwagę na ich stan oraz zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub nieterminowego zwrotu Zbiorów odpowiada Użytkownik, a za Użytkowników niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni. Wysokość opłaty (odszkodowania) ustala każdorazowo Dyrektor Biblioteki
  w wysokości wartości rynkowej danego Zbioru.
 4. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia jednej części dzieła wieloczęściowego Użytkownik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła. Na kwoty z tego tytułu Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
 5.  Użytkownik w zamian za zagubioną lub zniszczoną pozycję może także:
 1. zwrócić inny egzemplarz dokładnie tego samego tytułu, autora i wydania,
 2. zwrócić najnowsze wydanie tego samego tytułu i autora, jednakże cena i wartość wydawnicza nie mogą być niższe od ceny i wartości wydawniczej pozycji zagubionej lub zniszczonej,
 3. zwrócić inną pozycję o aktualnej wartości, przydatną dla Biblioteki.
 1. Za zniszczenie sprzętu komputerowego i nośników elektronicznych oraz oprogramowania Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Kilkukrotne zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych Zbiorów może spowodować utratę prawa do korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor GBP w Czarnocinie na wniosek bibliotekarza.

§ 7

 1. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia pisemne lub realizuje upomnienie telefoniczne  w sprawie zwrotu Zbiorów, może pokrywać ich koszty w całości. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich koszty upomnień ponoszą w całości rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Użytkownik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący Zbiory może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP w Czarnocinie na wniosek bibliotekarza. Jeżeli Użytkownik zwleka ze zwrotem Zbiorów lub uiszczeniem należnych opłat – Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ V

Ochrona danych osobowych

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie, ul. Główna 140, 97-318 Czarnocin.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w GBP w Czarnocinie, tel. 533-327-058 mail: iod.biblioteka@czarnocin.pl
 3. Dane będą przetwarzane w  celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, w oparciu ogólne rozporządzenie o  ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 o bibliotekach.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 539 wraz ze zm., ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439 wraz ze zm.) oraz zgoda Użytkownika – zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” (art. 6 akapit 1 lit. a i c).
 5. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania z usług Biblioteki, w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 8. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§ 9

 1. Użytkownik nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki
 2. Uwagi i wnioski Użytkownik może wpisać do Książki uwag i wniosków.
 3. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie uważa się, że Użytkownik przyjął je do wiadomości.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny